أول

  1. aldorg
  2. aldorg
  3. tob
  4. tob
  5. tob
  6. tota
  7. عوكل
  8. نادر الوجود
  9. tob